TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÀ THIẾU NHI TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 /KH-NTN Kiên Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Về việc phát ...